Política de Privacitat del lloc web www.lfchannel.com

1. Dades Personals
Mitjançant el formulari únic i correu electrònic de la Web www.lfchannel.com, L’USUARI facilita les següents dades de caràcter personal (en endavant, les «Dades Personals»):
a) Nom complet i cognoms;
b) Empresa
c) Correu electrònic
Totes les dades sol·licitades i obtingudes mitjançant aquesta Web són de caràcter bàsic, adients, pertinents i no excessives, a l’àmbit i amb les finalitats amb les què han estat obtingudes en concordança amb el principi de qualitat de les dades i en compliment de l’article 4 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

2. Tractament automatitzat
Les Dades Personals de l’USUARI seran objecte de tractament automatitzat per part de LF CHANNEL, SL, societat titular del lloc Web www.lfchannel.com (en endavant EL TITULAR) que a aquest efecte procedirà a incorporar-les a un fitxer automatitzat que acomplirà les exigències de la legislació vigent aplicable (en endavant, el «Fitxer de Dades Personals»).
Els fitxers esmentats han estat comunicats a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades de Caràcter Personal, en virtut d’allò exposat a l’article 26 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

3. Finalitat
La finalitat de la recollida i tractament automatitzat de les Dades Personals consisteix en la gestió sobre peticiones d’informació de caràcter genèric sobre EL TITULAR o la seva activitat; en l’enviament de publicitat relativa als mateixos i a altres productes i serveis oferts pel TITULAR, i en la realització de màrqueting directe dels productes i serveis esmentats.

4. Comunicacions
EL TITULAR garanteix que no cedirà o comunicarà ni la totalitat ni part de les dades de caràcter personal recollides al lloc web www.lfchannel.com, i es compromet a utilitzar-les d’acord amb les finalitats per a les quals van ser recollides. Qualsevol variació en aquest sentit serà comunicada prèviament a l’USUARI, qui haurà de donar el seu consentiment exprés al respecte i sense el qual no s’efectuarà ni tan sols provisionalment cap cessió ni comunicació.

5. Mesures de seguretat
EL TITULAR comunica que ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives de seguretat oportunes a les seves instal·lacions, sistemes i fitxers, com també per al tractament confidencial de les Dades Personals de conformitat amb la legislació vigent aplicable.
Així mateix, garanteix el manteniment de la confidencialitat de les Dades Personals i el seu tractament segur.

6. Consentiment
Mitjançant l’acceptació d’aquesta Política de Privacitat, L’USUARI expressa el seu consentiment exprés per a què les seves Dades Personals siguin incorporades pel TITULAR al Fitxer de Dades Personals i siguin objecte de tractament automatitzat amb les finalitats indicades abans.
El Titular del Fitxer i també Responsable del Tractament és LF CHANNEL, SL, amb CIF B61058921 i domicili social al carrer Mallorca, 221, 6º 1ª, de Barcelona, 08008, Espanya.

7. Drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició de l’USUARI
L’USUARI pot exercitar en tot moment els seus drets d’accés, rectificació i cancel·lació de dades, com també a oposar-se al seu tractament d’acord amb la Llei. Per fer-ho haurà d’enviar una sol·licitud expressa i escrita a LF CHANNEL, SL, pel mitjà que consideri adient, adjuntant còpia del seu DNI/passaport/targeta d’estranger o document equivalent en vigor.
Els drets esmentats són reconeguts per l’ordenament jurídic com a “personalíssims”, per la qual cosa el seu exercici per persona diferent al seu titular requereix l’autorització o mandat exprés del mateix documentat de conformitat amb la legislació vigent.